RUMELİLİ Yönetici İş Adamı ve Sanayiciler Derneği RUMELİLİ Yönetici İş Adamı ve Sanayiciler Derneği
Tüzük

RUMELİSİAD

RUMELİLİ YÖNETİCİ SANAYİCİ ve İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

TÜZÜK

DERNEĞİN ADI VE AMBLEMİ:

Madde 1: Derneğin adı “RUMELİLİ YÖNETİCİ SANAYİCİ ve İŞ ADAMLARI DERNEĞİ”dir.

Kısa adı “RUMELİSİAD”dır. Amblemi, daire şeklinde zeminde, köprü silueti üzerinde 3 göçmen kuşu, iki yanında zeytin dalı olan, üst kısmında büyük harflerle "RUMELİSİAD”  ve alt kısmında kuruluşu yılı olan “2006” kelimelerinden oluşmaktadır; renkleri açık mavi, beyaz ve bronzdur.

DERNEĞİN  MERKEZİ:

Madde 2: Derneğin Genel Merkezi Bursa ili'dir. Yönetim Kurulu, Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümleri yerine getirerek Türkiye'de ve yurtdışında Derneğin Şubelerini açabilir.

DERNEĞİN  AMACI:

Madde 3: Derneğin amacı; Anayasamızın öngördüğü esaslara ve Atatürk ilkelerine uygun olarak, Rumeli kökenli Yönetici ve İşadamlarının liderlik vasıflarını, sosyal sorumluluklarını ve dayanışma ruhunun geliştirilmesine katkı sağlayarak, kültürler arası sosyal ve ticari köprü vazifesi görmek ve tüm toplumun sosyal ve ekonomik düzeyinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

RUMELİSİAD Vizyonu, Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmaktır. RUMELİSİAD, Türkiye’nin özellikle Balkanlardaki ekonomik gücünü ve üretim potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek ulusal ve uluslararası ekonomik politikaların oluşturulmasına, Türkiye’nin Balkanlardaki coğrafi ve stratejik gücünü ön plana çıkarmak suretiyle, tanıtımına katkıda bulunmaktadır. Derneğimiz Türkiye’nin uluslararası ekonomik, sosyal ve kültürel ilişki, iletişim, temsil ve işbirliği ağlarının geliştirilmesini amaç edinmiştir.

AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI

Madde – 4:

 • Üyeler arasında sosyal ilişkileri kuvvetlendirmek, karşılıklı saygı ve sevgiyi yerleştirmek, üyelerine dinlenme, okuma, eğlenme ve spor yapma, kültür ve sanat etkinliklerinde bulunma olanakları sağlamak,
 • Amacı doğrultusunda taşınmaz mallar satın almak, satmak, inşaat yapmak, ipotek almak ve vermek, kiraya vermek, kiralamak, dernek lehine veya aleyhine irtifak ve intifa hakkı tesis etmek,
 • Gereksinimi olan taşınır mal ile araç ve gereç satın almak veya kiralamak,  Dernek amaçlarının gerçekleşmesi için (toplantılar, organizasyonlar ve yayınlar gibi) etkinliklerde bulunmak,
 • Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, yaptırmak, bu araştırmaların sonuçlarını kamuoyunun dikkatine sunmak.
 • Yurtiçi ve yurtdışındaki her düzeydeki eğitim kurumları, yüksekokul ve üniversitelerle işbirliği sağlayarak genç nüfusun eğitime yönlendirilmesi, mesleki eğitim almasını sağlanması ile staj ve istihdam imkânları yaratılması doğrultusunda faaliyet göstermek.
 • Genç İşadamları arasında girişimciliğin özendirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlı girişimcilik eğitimleri düzenlemek ve kurulacak olan sandıktan sağlanacak mikro kredi imkânları ile eğitimin iş hayatına yansımasını sağlamak.
 • Kurs, seminer, konferans, panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, her düzeydeki öğrenim gören öğrencilere aynî ve nakdî destek sağlamak.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkartmak, internet ortamından faydalanmak.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

10. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, bu yardım faaliyetlerini basılı, sesli ya da görüntülü yayınlarla veya internet ortamından faydalanarak kamuoyunun dikkatine sunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.

11. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, ya da var olan işletmelere ortaklık tesis etmek.

12. Belirlenecek hedef ülkelerdeki dernekler, işletmeler ve her türlü kamu ve özel kuruluşlarla üyeleri arsında ticari bir köprü vazifesi görmek ve bu çalışmaları sonucunda bir ticari portal hazırlayarak üyelerinin yararlanmasına sunmak.

13. Üyelerinin dış ticarette etkin şekilde yer almasını sağlamak ve ülkeler arası ticari ilişkileri arttırmak amaçlı ticari heyet gezileri düzenlemek.

14. Yurt dışında Türk imajının, Türk Sanayici ve İşadamlarının ve RUMELİSİAD derneğinin doğru tanıtılması konusunda çalışmalar yapmak, tanıtım, organizasyon ve fuarlar düzenlemek, ya da bu tür faaliyetlere sponsorluk yapmak.

15. Kültürel değerlerin yaşatılması, Rumeli kültürünün tanıtılması için eğitim, konferans, toplantı gibi faaliyetlerin düzenleneceği sosyal tesisler, özel kütüphane ve müze, üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal, kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.

16. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler faaliyet alanları ile ilgili yarışmalar  vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

17. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynî hak tesis etmek, ipotek tesis etmek ve ipotek alacaklısı olmak.

18. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak.

19. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

20. Derneğin Amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak.

21. Derneğin Amacını gerçekleştirmek üzere, her türlü maddi yardım almak ve Rumelili derneklere bir amaç doğrultusunda maddi yardımda bulunmak.

22. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, gerekli hallerde kamu idarelerinden maddi yardım almak.

23. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.

24. Yurtiçi ve yurtdışında gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak.

25. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzer sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

26. Dernek yukarıda belirtilen tüm toplumun sosyo-ekonomik düzeyinin geliştirilerek kamu yararı elde edilmesi amacının gerçekleştirilmesi konusunda gerekli toplantı ve gösteriler, geziler ve sergiler düzenlemek, bilimsel araştırma ve çalışmalar ile bunların yayımları faaliyetinde bulunmak, Üyelerin ya da anlaşma yaptığı kişilerin ülkeye yararlı olacak telif tercüme eserlerini basmak, bunlarla ilgili telif ücretlerini ödemek, çeşitli konularda ulusal ya da uluslararası düzeyde bilimsel yarışmalar düzenlemek, ödüller vermek, burslar vermek, bülten, albüm, sürekli yayınlar basmak, başta web sayfası olmak üzere her türlü bilişim ve iletişim teknolojisine dayalı platform kurmak, arşiv oluşturmak, kültürel, ticari ve sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi için eğitim seminerleri, plan ve proje yapmak ve yaptırmak, bunların gerçekleştirilmesi konusunda yarışma açmak, yardım amacıyla piyango, balo, vs. sosyal faaliyetlerde bulunmak, şartlı ya da şartsız bağış kabul etmek, gerekli izinleri almak kaydıyla dernek tüzel kişiliği adına gerekli taşınmazları satın almak, her türlü ayni hakka sahip olmak, gerekirse ipotek tesis etmek, kiralamak, kullanım hakkını almak ya da işletmek, sahip olduğu ya da olacaklarını kiraya vermek, lokal ve diğer sosyal tesisler açmak, işletmek, kredi almak, borçlanmak için her türlü hukuksal eylem ve işlemi yapmak, iktisadi işletmeler kurmak, mevzuatta belirtilen izinleri almak, bildirimleri yapmak kaydıyla uluslararası etkinliklerde bulunmak, yurtdışında şube açmak ve organizasyonlara üye olmak, vakıf kurmak, amacına uygun olarak benzer dernekler ile karşılıklı dayanışma ve yardımlaşma içinde olmak ve bu dernekler ile ülke içinde ve dışındaki amacına uygun kurulmuş ve kurulacak federasyon ile dernek, kuruluş ve organizasyonlara kurucu üye ve üye olmak, faaliyetlerine katılmak, bunlardan bağış almak, Teşvik almak, Fonlardan yararlanmak, bunlara yardımda bulunmak.

Derneğin amaç edindiği kamu hizmeti ve faaliyetler herhangi bir şekilde belirli bir yöre ve kitle ile sınırlı olmayıp herkesin faydalanmasına açık bulunmaktadır.

BÖLÜM II

ÜYE VE ÜYELİK

Üyelik:

Madde 5: Derneğin ( iki) 2 tür üyesi vardır;

a) Asıl Üye

b) Onursal Üye

Tüzükte öngörülen koşulları yerine getirenler tüzükte yetkili kılınan kurulların kararı ile "RUMELİSİAD DERNEĞİ" üyesi olurlar.

Asıl Üyelik:

Madde 5.1:

 • Fiil ehliyetine sahip
 • Onsekiz (18) yaşını bitiren
 • Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden
 • Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan
 • Rumeli ve Balkan kökenli
 • Gerçek kişiler
 • Türkiye’de yerleşme hakkına sahip yabancı gerçek kişiler
 • Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca kurulmuş tüzelkişiler hariç sair her türlü tüzelkişiler
 • En az üç (3)  kişi istihdam eden serbest meslek sahipleri

10. Ticari ve sınaî faaliyette bulunmaları veya bu faaliyetlerde bulunan bir şirketin ortağı veya yönetim kurulu üyesi olmaları veya topluma, eğitime, ekonomiye yön veren kuruluşlarda üst düzey yönetici veya görevli konumda bulunmaları; tüzel kişilerin en az 2 (iki) yıldır faaliyette bulunuyor olmaları şartıyla derneğe üye olabilirler.

Ancak;

 • Derneklere üye olmaları yasalarla yasaklanmış olanlar,
 • Yasalar gereği mensup oldukları kurumlarından izin alması gerekip de bu izni almayanlar,
 • Affedilmiş olsalar dahi onur kırıcı bir suçtan mahkûm olanlar,
 • Türkiye'de oturma izni olmayan yabancılar,

Derneğe üye olamazlar.

Usul:

Dernekte 6 ayını doldurmuş 1 (bir) asil üye tarafından imzalanmış dernek üye müracaat formunun doldurarak, 4 (Dört) adet renkli vesikalık fotoğraf, sabıka kaydı ve kimlik sureti ile dernek merkezine iletilmesi gerekmektedir. Üyelik için takdim edilen adayların başvurusu, Dernek Başkanlığına yazılı olarak yapılır. Eksik belge durumunda üyelik başvurusu geçersiz sayılır. Sekreterya üyelik başvurusunu kaydeder. Üyelik başvuru formu ekteki belgeleri ile birlikte beş iş gününde bir dosya halinde Yönetim Kuruluna teslim edilir.  Dernek Yönetim Kurulu  üyelik için takdim edilen adayların başvurusunu en geç 30 (Otuz) gün içinde karara bağlayıp sonucu adaya yazı ile duyurur. Üyeliğin kabulü veya reddi için oy çokluğu gerekir.  Üye kabulü veya reddinin  karar mercii Dernek Yönetim Kuruludur. İtiraz halinde son karar mercii Dernek Genel Kurulu’dur.

Üyeliğin kabulüne dair Yönetim Kurulu kararı, sekreterya tarafından üye kayıt defterine işlenir. Yönetim Kurulunun üyeliğe kabul kararından itibaren üye sıfatını kazanmış olan üyeye ve üyeliğe kabul edilmeyen adaya bu durumları Genel Sekreterlikçe bildirilir.

Onursal  Üyelik:

Madde  5.2: RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri, Genel Sekreter ve Sayman, İstişare Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı ve bir önceki dönem dernek Başkanından veya Başkan Vekilinden oluşan 9 kişilik komite; “Devletin üst düzey görevlerinde bulunanlar, seçimle iş başına gelen yöneticiler ile ülkemiz ve derneğimize büyük hizmet ve yararları dokunan kişiler” hakkında onursal üyelik önerisi yapar. Yönetim Kurulu bu öneri hakkında salt çoğunlukla toplanır ve salt çoğunlukla karar alır.

Onursal Üyeler, üyelik aidatı ödemezler. Genel Kurulda oy kullanamazlar. Toplantı ve görüşmelere davet edilirler. Onursal üyeler, derneğin tüm faaliyetlerinden istifade etmek istemeleri durumunda bedelini ödeyerek katılım sağlayabilirler. Onursal Üyelik için ikamet şartı aranmaz.

Üyelik Sıfatının Sona Ermesi

Madde 6: Üyelik sıfatı aşağıda yazılı hallerde sona erer;

 • Üyelikten Çekilme:

Her üyenin gerekçe bildirmeden dilediği zaman dernek üyeliğinden ayrılma halidir. Üyenin yazılı olarak yaptığı başvuru kabule bağlı değildir.

 • Üyelikten Çıkarma:

Tüzük hükümlerine göre, yetkili kurulların kararı ile kesin olarak üyelikten çıkarılma halidir.

 • Üyelik Sıfatının Yitirilmesi:

Kanun ve tüzük hükümleri gereğince üye olabilme hakkını zaman içinde kaybetme halidir.

 • Üyenin Ölümü:

Üyenin ölüm halidir.

Bu hallerde üyelik sıfatı sona erenler, Yönetim Kurulunca Üye kayıt defterinden silinir.

Dernekten çıkan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır. Dernekten çıkarılan üyenin derneğe olan borcu Yönetim Kurulu kararı ile silinebilir.

Madde 7: Üyelikten Çıkarılma:

 • Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;
 • Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 • Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 • Üyelik aidatını üç ay içinde ödememek,
 • Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
 • Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üyelerin Yükümlülükleri ve Hakları:

Madde 8:

 • Dernek üyeleri; Yasa, Tüzük, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları ile yönetmeliklere uygun hareket etmek ve üyeler arasında saygı ve sevgiyi bozacak davranışlardan sakınmak zorundadırlar.
 • Üyeler, konuklarının Dernek tüzük ve yönetmeliklerine, Genel Kurul, Yönetim Kurulu kararı ile dernek gelenek ve göreneklerine uygun olmayan davranışlarından sorumludurlar.
 • Dernek üyeliğinde 6 (Altı) ayını doldurmuş üye, Genel Kurul da oy kullanabilir. Her üyenin Genel Kurulda 1 ( Bir ) oy hakkı vardır. Üyelerin oy kullanması asli görevleridir. Üye  oyunu  şahsen  kullanmak  zorundadır. Aidatını Genel Kurul tarihine kadar ödememiş üye, Genel Kurulda oy kullanamaz.
 • Tüzel kişinin üye olması halinde,  tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Genel Kurul tarihinden en geç 3 (Üç) gün önce, Tüzel kişi adına kimin oy kullanacağı dernek merkezine yazılı olarak bildirilir. Tüzel kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. Tüzel kişi temsilcisi ile gerçek kişi üye sıfatı aynı şahısta birleşemez. Aynı şahıs birden fazla Tüzel kişi üyenin temsilcisi olamaz.

BÖLÜM III

DERNEK ORGANLARI

Madde 9: Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 • Genel  Kurul,
 • Yönetim  Kurulu,
 • Denetleme  Kurulu,
 • Sicil – Disiplin Kurulu,
 • Yüksek İstişare Kurulu


DERNEK  GENEL  KURULUNUN  KURULUŞ  ŞEKLİ,  TOPLAMA  ZAMANI  VE  TOPLANTI   USULÜ GENEL KURULUN  KURULUŞ  ŞEKLİ:

Madde 10: Dernek Genel Kurulu, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı olup  genel  kurula  katılma  ve  oy  kullanma  hakkı  bulunan  üyelerden  oluşur.

TOPLANMA ZAMANI

Madde 11: GENEL KURUL;

 • Bu tüzükte belli edilen zamanda Olağan,
 • Yönetim ve Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunun 2/3 ( Üçte İki ) oyu ile veya Denetleme Kurulunun 2/3 ( Üçte İki ) çoğunluğu veya dernek üyelerinden  Beşte Biri’nin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde Olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul,  2(iki) yılda bir, Eylül ayı  içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞRI USULÜ

Madde 12: Genel Kurula Tüzüğe göre katılma hakkına sahip olan üyeler çağrılır. Bu üyelerin listelerini Yönetim Kurulu düzenler. Kesinleşen listelere göre Yönetim Kurulu, üyeleri genel kurul toplantısına çağırır. Toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi en az 15 gün önce bir yerel gazetede ilan etmek veya Genel Kurula katılacak üyelere yazılı olarak veya internet veya mesaj (e-mail) sistemi yolu ile bildirilir.

İlk toplantıda çoğunluk olmaması halinde, en az bir hafta sonra yapılacak toplantının da tarihi, saati ve yeri aynı yazılı duyuruda belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az, altı aydan fazla olamaz. Toplantı çoğunluk olmaması dışında, başka bir sebeple geri bırakılırsa geri bırakılmasını gerektiren sebepler de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI  YERİ

Madde 13: Genel Kurul toplantıları; dernek merkezinin bulunduğu ilden başka bir yerde yapılamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNDE VE FESİH DEĞİŞİKLİĞİNDE YETER SAYI

Madde 14: Genel Kurul dernek tüzüğüne göre, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk aranır. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye sayısı toplamının 2 (iki) katından az olamaz.

TOPLANTI USULÜ

Madde 15 : Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi  durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.

Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde Genel Kurul Toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra,  toplantıyı yönetmek üzere: 1 (Bir) Başkan, 1 (Bir)Başkan Yardımcısı ve yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve Hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının  yönetimi  ve  güvenliğinin  sağlanması,  Divan  Başkanına  aittir.

Genel Kurul da her üyenin 1 (Bir) oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Onursal üyeler Genel Kurul Toplantılarına  katılabilir. Ancak oy kullanamazlar. Tüzel Kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı, yardımcıları ve yazman tarafından birlikte imzalanır.

Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler, Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna 7 (yedi) gün içinde teslim etmekten sorumludur. Mahkemece kayyum atanması veya Medeni Kanunun 75’inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu madde de Yönetim Kuruluna verilen görevler,  bu kişiler tarafından yerine getirilir.

TOPLANTIDA  GÖRÜŞÜLECEK  KONULAR:

Madde 16: Genel Kurul Toplantısında sadece gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10 ( onda biri) tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların, gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri:

Madde 17: Genel  Kurulda, aksine karar alınmamışsa, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Açık oylamada, Genel  Kurul  Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş zarf ve oy pusulalarının, içi boş olduğu görülerek kapatılmış ve mühürlenmiş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Genel Kurul Kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki,  Tüzük  Değişikliği ve Derneğin Feshi  kararları, ancak  toplantıya katılan üyelerin 2/3 (Üçte İki) çoğunluğuyla  alınabilir. Seçimlerde  oylar,  sadece  boş  oy pusulaları veya basılı oy pusulaları ile kullanılır. Boş oy pusulalarını kullanmak isteyen üyeler, boş oy pusulalarının çeşitli organlara ayrılmış  dilimlerine, istediği  kişilerin  adlarını  yazabilirler. Boş oy pusulalarının geçerli olabilmesi için, her organın asil ve yedek üye bölümüne yarıdan fazla ad yazılması zorunludur.

Tüzükte belirlenen sayıdan fazla ad yazılırsa,  yukarıdan  aşağıya  doğru  sayılarak, fazla  yazılmış  adlar  yazılmamış  sayılır. Bir zarfın içinden aynı adları ihtiva eden birden fazla basılı veya boş oy pusulası çıkarsa biri geçerli sayılır, diğerleri imha edilir, durum tutanağa geçilir. İçinde ayrı adları ihtiva eden iki ayrı liste çıkan zarflar geçersiz sayılır. Oy verme işlemi bittikten sonra, oy sandığı, Başkanlık Divanı tarafından Genel Kurul üyeleri önünde açılarak, çıkan oy zarfları sayılır ve tutanağa geçirilir. Sandıktan çıkan oy zarfları veya pusulalarının sayısı Genel Kurulda oy kullanmış üyelerin sayısından fazla ise, zarfların veya oy pusulalarının arasından fazla sayıya tekabül eden zarf veya oy pusulası tesadüfi usullerle seçilerek çıkarılır, açılmadan imha edilir ve durum tutanağa geçilir.

Olağan veya olağan üstü genel kurul toplantılarını izleyen 30 (otuz) gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuçları Bildirimi ve aşağıda yazılı belgelerle yönetim kurulu başkanı tarafından, mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir.

 • Divan Başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
 • Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski  şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası, yönetim kurulunca imzalanmış örneği.

TOPLANTISIZ   VEYA   ÇAĞRISIZ   ALINAN   KARARLAR:

Madde 18: Bütün  üyelerin  bir araya  gelmeksizin  yazılı  katılımıyla  alınan  kararlar  ile  dernek  üyelerinin  tamamının bu tüzükte  yazılı  çağrı  usulüne  uymaksızın bir  araya   gelerek  aldığı  kararlar  geçerlidir. Bu  şekilde  karar  alınması  olağan  toplantı yerine geçmez.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 19: Genel Kurulun Görev ve Yetkileri şunlardır:

 • Dernek organlarının seçilmesi
 • Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
 • Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarının görüşülmesi, Yönetim  Kurulunun  ibra edilmesi,
 • Yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 • Derneğin federasyona katılması veya ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, bu gaye doğrultusunda aidat ödeyebilmesi ve Yönetim Kurulunun buna yetkili kılınması,
 • Derneğin fesih edilmesi,
 • Mevzuatta ve dernek tüzüğünde, Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 • Şirket kurulması, kurulmuş bir şirkete ortak olunması ve ticari faaliyette bulunması konusunda karar alınması,

10. Uluslararası faaliyet veya işbirliğinde bulunulması, yurt dışında temsilcilik veya şube açılması, yurt dışında dernek üst kuruluş kurulması veya kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

11. Platform oluşturulmasına, sandık kurulmasına, okul ve yurt açılmasına karar verilmesi,

12. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların  satılması  konusunda  Yönetim  Kuruluna  yetki  verilmesi,

13. Kooperatif veya vakıf kurulmasına, şube açılmasına karar verilmesi,

14. Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

15. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması, satılması, ipotek alınması veya ipotek edilmesi, lehe ve aleyhe irtifak veya intifa hakkı tesisi için Yönetim Kuruluna yetki vermek,

16. Derneğin feshi ve tasfiyesi ile bunun ne yolla yapılacağı ve dernek varlıklarının nereye verileceğine karar vermek

17. Alınmasına imkân bulunmadığı Yönetim Kurulunca saptanan alacakların silinmesine karar vermek.

18. Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının  kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi, Genel Kurul, Derneğin  diğer  organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Genel Kurul, Derneğin  en  yetkili  organı  olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş  olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

BÖLÜM IV.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulunun Oluşumu:

Madde 20: Yönetim Kurulu; dernek üyeliğinde seçme hakkı bulunan 11 (On bir)  Asil, 11 (On bir) Yedek üye olarak  Genel  Kurulca  2 (iki) yıl süre için seçilir.

Adaylık ve Seçilme Koşulları:

Adaylarda aşağıdaki koşullar aranır.

 • Derneğe borçlu olmamak,
 • Kurullara seçilmek için dernek üyeliğinde en az 1 yılını tamamlamış olmak,

Seçimlerde gizli oy açık sayım ilkesi uygulanır bu ilkeye uyulmasını Divan Kurulu sağlar. Genel Kurul’da seçimin açık oylama ile yapılmasına karar verilebilir.

Oyların Kullanılması:

Oy kullanacak üye resmi makamlardan almış olduğu resimli hüviyetini divan heyetine verir. Dernek mühürü ile mühürlenmiş zarfı alarak kapalı hücrede dilediği oy pusulasını bu zarfa koyarak zarfı kapatır ve sandık kurulu önündeki sandığa atar. Üyeler listelerde çizerek değişiklik yapma hakkına sahiptir. Oy kullanan üyeler seçmen listesindeki isminin karşısını imzalayarak hüviyetlerini geri alır.

Seçimin Sona Ermesi ve Oyların Sayılması:

Sandık açılır ve zarflar sayılır. Atılan imzalara göre saptanan üye sayısından fazla zarf çıktığı takdirde fazla çıkan sayı kadar zarf sandıktan rastgele çıkarılarak iptal edilir. Eksik sayıda zarf çıkarsa o kadar sayıda üye oylamaya katılmamış demektir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra sandık görevlisi ve gözlemcilerinin önünde zarflar açılır. Bir zarfta birbirinin eşi iki oy pusulası çıktığı halde biri geçerli olur. Değişik oy pusulaları çıktığı takdirde tümü geçersiz sayılır. Sayım esnasında öncelikle hiç değişiklik yapılmamış listeler ayrılır ve sayılır. Değişiklik yapılmış listelerden elde edilen sayının eklenmesi ile her adayın aldığı oy sayısı belirlenir. Görevlere birden fazla aday olduğu takdirde en çok oy alan aday seçimi kazanır. Eşit oy çıkması halinde seçim aynı artlarla yenilenir, yine aynı sonuç alındığı takdirde adaylar arasında kura çekilir.

Her sandığın sayım sonucu görevli ve gözlemciler tarafından tutanağa geçilir. Kullanılan oy pusulaları bir torbaya konup mühürlenir. Divan Kurulu Başkanı tüm sandıklardan gelen sonuçları toplar ve elde edilen sonucu derhal açıklar.

Sayım ve seçim sonuçlarına karşı itirazlar, sonuçların açıklanmasını takiben derhal, başkan adayları tarafından Divan Kuruluna yapılır. Divan Kurulu, itirazı inceler ve kesin karara bağlar.

Yönetim  Kurulu,  seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak  3 (Üç) Başkan Vekili,  , 1(Bir)  Genel Sekreter,  1(Bir) Sayman   ve  üyeleri  belirler. Başkan, üst üste iki dönemden fazla başkanlık yapamaz. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, Genel Kurulda aldığı oy çokluğu veya liste sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye sayısının yarısından aşağısına düşerse; Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından 1(bir) ay içinde toplantıya çağrılır.

Başkanın çekilmesi veya Başkanlık makamının boşalması halinde ilk Genel Kurula kadar ilk sıradaki Başkan Vekili Başkanın yerini alır.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri:

 • Derneği temsil eder veya bu hususta kendi üyelerinden birini veya üçüncü  şahsa yetki verebilir,
 • Gerekli gördüğü çalışma ve uzmanlık alanı grupları kurabilir. Bu çalışma ve uzmanlık alanı grupları zorunlu organların görev ve yetkileri devredilemez. Çalışma ve uzmanlık alanı gruplarının çalışma şekil ve şartlarını iç yönetmelikle belirler.
 • Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.
 • Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin muhasebe işlemlerini yapar ve gelecek dönemlere ait bütçeyi hazırlayarak, Olağan Genel Kurula sunar.
 • Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 • Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılması hususlarında karar almak ve uygulamak,
 • Gerekli  görülen yerlerde temsilcilikler açılmasını sağlamak,
 • 2 (iki) yılda bir, Eylül ayı  içerisinde Olağan Genel Kurulu Toplantıya çağırır,
 • Yönetim ve Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde  Yönetim  Kurulunun 2/3 ( Üçte İki) oyu ile veya Denetleme Kurulunun salt çoğunluğu veya dernek üyelerinden  Beşte Biri’nin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde Genel Kurulu  Olağanüstü toplantıya çağırır.

10. Dernekler kanununa ve dernek amaçlarına uygun yatırımlarda bulunur.

11. Kamu kurumlarına ve kamu yararına çalışan derneklere bağış yapmak amacıyla bağış alabilir,

12. Dernek malları ve varlıklarını yönetmek ve gerekli önlemleri almak, hizmet birimlerinden uygun görülenlerin işletmelerini başka kişi veya kuruluşlara vermek, kira sözleşmesi yapmak,

13. Dernek adına sulh ve aklama yetkisini kullanmak,

14. Yılsonu itibariyle derneğin faaliyetlerine gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyanname ile Nisan ayı sonuna kadar mahallin en büyük mülki idare amirine bildirmek,

15. Tahsiline olanak kalmayan alacakları saptayarak tasfiyeleri için Genel Kurula öneride bulunmak, eskimiş eşyaları uygun gördüğü yerlere bağışlamak,

16. Derneğin uyum içinde ve amaçları doğrultusunda çalışabilmesi için gerekli gördüğü kararları almak, yasalara ve tüzüğe aykırı olmamak koşuluyla yönetmelikler ve yönergeler yapmak,

17. Gerekli gördüğü hizmetleri oluşturmak, Dernek müdür ve görevlilerini seçmek ve değiştirmek, görevlerine son vermek. Dernek çalışanlarının görev tanımlarını yapmak,

18. Dernek hizmetlerinin daha etkin ve yaygın olarak üyelere ulaşması için gerekli gördüğü komiteleri kurmak.

19. Hangi nedenle olursa olsun derneğe borçlu olan üyeleri tüzük hükümlerine göre öngörülen süre içinde borçlarını ödemeye yazılı olarak çağırmak ve sürenin bitiminde 61. maddeye göre gerekli kararı vermek,

20. Disiplin Kurulunca verilen Uyarı, Kınama ve Geçici olarak Dernekten çıkarma cezalarına karşı yapılacak itirazları incelemek ve karar vermek,

21. Genel Kurul kararı ile vakıf kurmak,

22. Yardımlaşma fonu kurarak uygulamak,

23. Dernek giriş ödentisi ve yıllık ödenti miktarlarını saptamak

24. Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak.

25. Konfederasyon ve üst kurullara üye olmak.

Yönetim Kurulu tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman ve en az ayda 1(Bir) kez, önceden kararlaştırılacak yer, gün, saat ve gündemle toplanır. Üyelere bildirim e-mail veya telefon ile yapılır. Yönetim Kurulu, salt çoğunluğun hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt  çoğunluğu ile karar alır. Oyların  eşit  olması  halinde,  başkanın  oyu  çoğunluğu  sağlamış  olur. Yönetim Kurulunun aldığı kararlar onaylı karar defterine geçirilir ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Muhalif üye karşı oyunu ve gerekçesini kararın altına yazabilir.

Yönetim kurulunun 2/3 çoğunluk kararıyla, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Yönetim kurulu toplantılarına geçerli bir mazeret sunmaksızın ard arda 3 kez ya da bir yıl içerisinde toplam 10 kez katılmaması halinde yönetim kurulu üyeliğinden düşürülebilir.

Yönetim Kurulu toplantılarına tüm asil ve yedek yönetim kurulu üyeleri, komite başkanları birlikte katılarak Genişletilmiş Yönetim Kurulunu oluştururlar. Yönetim Kurulu toplantıları Genişletilmiş Yönetim Kurulu olarak icra olunur.

BÖLÜM V.

DENETİM KURULU

Denetim Kurulunun Oluşumu

Madde 22: Denetleme Kurulu 3 (Üç) Asil üye ile 3 (Üç) Yedek üye  olarak  Genel Kurulca, 2 (iki) yıl için seçilir. Bu kurul, denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre yapar, sonucu bir rapor halinde, her 1 (Bir) yıllık dönem sonunda Yönetim Kuruluna ve toplandığında da Olağan Genel Kurula sunar. Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri:

 • Derneğin bütün hesaplarını inceler ve denetler,
 • Hesap defterinin düzenli işlenmesini ve giderlerin bütçeye uygunluğunu kontrol eder,
 • Hesap dönemi sonunda hazırlayacağı raporu, Yönetim Kuruluna ve       toplandığında  Genel  Kurula  sunar,
 • Görev ve yetki alanına giren, önemli gördüğü konu hakkında, Genel Kurulun olağanüstü  toplantıya  çağrılmasını, tüzük  esaslarına  göre Yönetim  Kurulundan  ister.
 • Yönetim  Kurulunun  çağrısı  üzerine, bu  gurubun  toplantılarına  katılır.
  Denetleme  Kurulu, Genel  Kurulu  olağanüstü  toplantıya  çağırma       kararını,   çoğunluk  kararı  ile  alır.

Denetim Kurulunun hukuk, maliye, muhasebe, konularında uzmanlıkları ile tanınan üyeler arasından seçilmesine özen gösterilir. Boşalan üyelik olduğu takdirde, sıradaki yedek üye kurula çağrılır. Kurul ilk toplantısında aralarından bir başkan seçer ve seçimin sonucunu Yönetim Kuruluna bildirir. Kurul denetimlerini Yasa, Tüzük ve bu konudaki mevzuata göre yapar.

DİSİPLİN KURULU

Madde 23: Disiplin Kurulu, 3 (Üç)  Asil üye ile 3 (Üç) Yedek üye  olarak  Yönetim Kurulunca, 2 (İki)  yıl  için  seçilir. Disiplin   komisyonunun  görevi;
Tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca, “Üyelikten çıkarılma” konuları hakkında Yönetim Kuruluna tavsiye kararı alır ve üyeleri genel disiplin konularında uyarır. Yönetim Kurulunun  çağrısı  üzerine,  bu  kurulun  toplantılarına  katılır.

BÖLÜM VI.

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU

Madde 24: Yüksek İstişare kurulu, derneğin en üst danışma organıdır. Kurul, Türk sanayi ve iş hayatında geniş bilgi ve tecrübeleri olan dernek asıl ve onursal üyeleri ve aşağıdaki kişiler arasından seçilir:

 • Derneğin Kurucu Üyeleri
 • Yüksek Danışma Kurulu Eski Başkanları
 • Yönetim Kurulu Eski Başkanı
 • Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri

Yüksek istişare Kurulu, mevcut Yönetim kurulu tarafından 2 yıl için seçilen, içlerinde geçmiş dönem Yüksek istişare kurulu başkanı ve mevcut yönetim kurulu başkanının olacağı en fazla 20 üyeden oluşur.

Kurul, seçimden sonra ilk yedi gün içerisinde eski YİK Başkanının daveti ile toplanır. Toplantıda kendisine bir başkan,  bir başkan vekili ve bir sekreter üye seçer. Aynı üye iki dönem üst üste başkan seçilebilir. İki seçim dönemi aradan sonra eski başkanın yeniden seçilmesi mümkündür. Müddeti biten üye yeniden seçilebilir. Kurul, yılda en az iki defa kurul başkanının daveti ile toplanarak konularını müzakere eder ve toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğunun oyu ile karara bağlar. Kurul kararları tavsiye niteliğinde olup, yönetim kurulunu bağlayıcı değildir. Kurul başkanı alınan kararları kamuoyuna duyurabilir.  Müddetini doldurmadan başkanlık makamı boşalırsa; başkan vekili yüksek danışma kurulunu en geç bir ay içinde toplanmak üzere toplantıya çağırır. Toplantı üyelere en az on gün önceden yazılı iletilmek üzere yapılır. Bu görevi başkan vekili yapmazsa genel sekreter yine aynı süre dolmadan ve aynı usulle yerine getirir. Bu şekilde yüksek danışma kurulu kendi içinde yeni bir başkan seçer. Seçilen yeni üye birinci dönem eski başkandan kalan süreyi doldurur ve aynı üye ikinci dönem için yeniden sadece bir dönem daha seçilme hakkına sahip olur. Yönetim kurulu gerekli gördüğünde yüksek danışma kurulunu birlikte toplantıya çağırabilir.

Yüksek danışma kurulu toplantılarına, gündemin özelliğine göre, fahri üye, onur üyesi, sanayi, ticaret, tarım, hizmet ve diğer iş kollarında çalışan yasal ve gönüllü mesleki kuruluşlar, dernek ve vakıflar, kamu daire ve müesseseleri, meclisler, belediyeler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) yöneticileri ve üniversite öğretim üyelerini bilgi ve deneyimlerinden faydalanmak üzere devamlı veya geçici olarak davet edilebilir.

Bu kişiler kurul oylamasına katılmazlar.

Kurulun Başlıca Görevleri:

 • Türk sanayi ve iş hayatının genel gidişi ve sorunlarını gözden geçirmek ve uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak,
 • Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadıyla hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak,
 • Dernek çalışmalarını amaçlara uygunluk ve netice almadaki etkinlikler bakımından incelemek ve gerekli tedbirleri tavsiye etmek,
 • Yönetim kurulunun talep ettiği konularda, değerlendirme yaparak yönetim kuruluna yardımcı olmak.
 • Derneğin gelişmesini ve geleceğini ilgilendiren konularda inceleme ve araştırma yapmak, tüzük hükümlerine uyulup uyulmadığını incelemek,
 • Tüzüğün tümü veya bazı maddelerinin değiştirilmesi doğrultusunda önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak,
 • Denetleme Kurulunun Yönetim Kuruluna vereceği mali çalışma raporunu incelemek, görüşünü bildirmek,
 • Genel Kurulun olağanüstü toplanmasını gerektirecek önemli hallerde toplantı yapılmasını Yönetim Kuruluna önermek,
 • Yönetim Kurulunca istenilen konularda görüş ve önerilerini bildirmek,

10. Bu tüzükte kendisine verilen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

11. Yardımlaşma ve Dayanışma fonu kurulmasını Yönetim kuruluna önermek,

DERNEĞİN DİĞER KOMİTELERİ:

Madde 25: Yönetim Kurulu, aşağıda görevleri belirtilen komisyonları ve farklı komisyonları derneğin esas organlarında görev alan ya da almayan üyeler,  üyeler dışındaki  konusunda uzmanlaşmış üye ve danışmanlarından istifade ile teşekkül ettirir. Gerek gördüğü takdirde, dernekte aşağıdaki komiteler dışında da yeni komiteler oluşturur. Komite başkanlarının, dernek yönetim kurulunda görev almayan üyeleri arasından seçilmeleri zorunludur. Komiteler, kendi görev yönergelerini, programlarını yapar ve yönetim kurulunun onayını müteakip uygularlar. Komiteler arasında Sanayi, Kadın, Turizm, İnşaat, Basın Yayın, Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler, Eğitim, Dış İlişkiler ve Lobi, AR-GE, Üye Değerlendirme ve Üye İlişkileri, Yurtdışı  ile İlişkiler vb. komiteler kurulabilir.

Komite Başkanları, genişletilmiş yönetim kurulu tanımı içerisinde yer almakta ve yönetim kurulu toplantılarına katılım gösterebilirler.

Dernek konsey, kurul ve komitelerine; Genel Kurul ve Denetleme Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Yönetim kurulu uygun gördüğü konularda yeni isimler altında çalışma ve uzmanlık alanı gruplarılar oluşturabilir, mevcut çalışma ve uzmanlık alanı gruplarılar içinde birleştirme yapabilir, gereksiz gördüğü çalışma ve uzmanlık alanı gruplarında görevlendirme yapmayabilir.

BÖLÜM VIII

YILLIK  AİDAT  MİKTARI  VE  GELİR  KAYNAKLARI

Madde  26: Derneğe üye giriş aidatı 4.000.- TL (DÖRT BİN TÜRK LİRASI),  Yıllık aidat ise 1.800.- TL (BİN SEKİZ YÜZ TÜRK LİRASI) şeklindedir.

Yönetim Kurulu tahmini bütçe ile birlikte, üye giriş aidatı ve yıllık aidat miktarını değiştirme yetkisine sahiptir. Yıl içinde derneğe üye olanlardan, giriş tarihine göre kesinti yapılarak alınır.

DERNEĞİN GELİRLERİ:

Madde 27: Derneğin Gelir Kaynakları;

 • Giriş ödentisi ve üye aidatları,
 • Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen eğlence, temsil, konser, sportif ve kültürel çalışmalar, konferans, kurs, seminer gibi faaliyetlerden sağlanan gelir, Balo, eğlence, spor yarışmaları, kermes ve buna benzer faaliyetlerden elde edilecek gelirler
 • Derneğin mal varlığından ve işletmelerinden elde edilen gelir,
 • Gerçek ve Tüzel  kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 • Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 • Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 • Yayın gelirleri,
 • Derneğin taşınır ve taşınmaz mallarının satışından veya kiralanmasından elde edilen gelirler
 • Diğer  gelirler.

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER:

Madde 28      : Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2016 yılı için 1.000.000.-TL.’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

KAYIT USULÜ

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

TUTULACAK DEFTERLER:

Dernek, aşağıda yazılı defter tutulur.

A-) İşletme Hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir;

a) Karar defteri: Yönetim kurulu kararları, tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararlar altı toplantıya katılan başkan ve üyelerce imzalanır.

b) Üye kayıt defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

c) Evrak Kayıt Defteri: Gelen giden evraklar tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ile Giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik Posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

d) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

e) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı Belgelerinin seri ve sıra numaraları bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

f) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan Gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere İşlenir.

B-) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir;

a) (A) bendinin a,b,c,e alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

b) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

DEFTERLERİN TASDİKİ:

Madde 29: Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğüne veya Notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, Bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ:

Madde 30: İşletme Hesabı Esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31.ARALIK) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir.

Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31.ARALIK) Maliye Bakanlığınca yayınlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esas alınarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ:

Madde 31: Gelir ve Gider Belgeleri:

Dernek Gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK-17’ de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek Gelirlerinin Bankalar aracılığı ile tahsili halinde Banka Tarafından Düzenlenen Dekont veya Hesap Özeti gibi Belgeler Alındı Belgesi yerine geçer.

Dernek Giderleri ise Fatura, Perakende Satış Fişi, Serbest Meslek Makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Derneğin,  Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Gider Pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK- 13‘ te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’ te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, Kurum veya Kuruluşlar tarafından Derneğe Yapılacak Bedelsiz Mal ve Hizmet Teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’ te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

ALINDI BELGELERİ

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

YETKİ BELGESİ

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

GELİR VE GİDER BELGELERİNİN SAKLAMA SÜRESİ;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

BEYANNAME VERİLMESİ

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 32: Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1.  Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2.  Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

TAŞINMAZLARIN BİLDİRİLMESİ

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLEN ORTAK PROJELERLE İLGİLİ BİLDİRİM

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen)

“Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ:

Madde   33    : Derneğin iç denetimi Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Dernek Denetleme Kurulu tarafından İç Denetim yapılabileceği gibi,  bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.  Genel Kurul,  Yönetim Kurulu veya Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu,  gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Denetim Kurulu dernek içi faaliyetlerin kontrol ve takibi açısından, dernek tüzüğünde belirtilmiş fakat yeterince açıklığa kavuşturulmamış durumlarda, bu eksikliği tamamlamak, üyelere, dernek organları ve yöneticilerine yardımcı olmak amacıyla, Genel Kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe girecek yönetmelikler çıkarılabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:

Madde   34: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU

Madde 35: Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu,Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

ŞUBELERİN GÖREV ve YETKİLERİ

Madde 36: Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER

Madde 37: Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.

ŞUBELERİN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ

Madde 38: Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir.  Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

TEMSİLCİLİK AÇMA

Madde 39: Dernek, yurt içi ve yurt dışında gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 40: Tüzük değişikliği Genel Kurul Kararı ile yapılabilir.

Genel Kurulda Tüzük Değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 (Üçte İki) çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 (Üçte İki) sidir. Genel Kurulda Tüzük Değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ:

Madde   41: Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurulda fesih konusunun görüşülmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 (Üçte İki) çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 (Üçte İki) sidir. Genel Kurulda Fesih Kararı oylaması açık olarak yapılır.

TASFİYE İŞLEMLERİ:

Madde 42: Genel Kurulca derneğin feshine karar verildiğinde, derneğin para mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul Kararının alındığı ve kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adına “Tasfiye Halinde Rumelili Yönetici ve İş Adamları Derneği” ibaresi kullanılır

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para,  mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kuruda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun 7 (Yedi) gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerinin tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev,  bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi 5 (Beş) yıldır.

HÜKÜM  EKSİKLİĞİ VE TEBLİGAT:

Madde   43: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve  bu Kanunlara  atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği  ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. Üyelere yapılacak tebligatlarda üyenin Dernek’te kayıtlı en son adresi kullanılır. Bu adreste meydana gelecek değişiklik derhal derneğe bildirilmelidir. Aksi takdirde kayıtlı adrese yapılan tebligatlar muhatabın eline ulaşmasa dahi geçerli bir tebligatın hüküm ve sonuçlarını doğurur.

Bu tüzük 43 (kırküç) maddeden ibarettir